معرفی دوره‌های آموزشی

مهارتهای ورزشی

مهارتهای ورزشی

مربیگری
کارگاه
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

پرورش اندام

مشاهده

تربیت بدنی

تربیت بدنی

مربیگری
عملی
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

فوتبال

مشاهده

آمادگی بدنی

آمادگی بدنی

مربیگری
تئوری
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

رزمی

مشاهده

ارتقای داوری

ارتقای داوری

مربیگری
کارگاه
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

ووشو

مشاهده

کاهش آسیب

کاهش آسیب

مربیگری
تئوری
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

والیبال

مشاهده

بهبود تناسب اندام

بهبود تناسب اندام

داوری
کارگاه
توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد توضیح مختصری از دوره در این بخش قرار میگیرد ...

رزمی

مشاهده

بلاگ ورزش و جوانان